Сийдик тош касаллиги

Сийдик тош касаллиги – сийдик йўлларида тош пайдо бўлишидан келиб чиқадиган касаллик (яна қ. Буйрак тош касаллиги).