Характер

Характер [юн. character – хусусият, ўзига хослик] – 1) одам, нарса ва ҳодисаларнинг ўзига хос хусусияти (масалан, жой характер и); 2) психологияда – одамнинг хатти-ҳаракати ва атроф муҳитга муносабатида намоён бўладиган шахсий хусусияти.