Аминокислоталар

Аминокислоталар – молекуласида амин ва карбоксил гуруҳи бўлган органик бирикмалар, ўсимлик ҳамда ҳайвон оксидининг асосий элементи ҳисобланади. Кўпгина табиий аминокислоталар молекулалари умумий структурага эга:

R—С—СООН унда аминогуруҳ карбоксил гуруҳга нисбатан а-ҳолатда жойлашади. А – рангсиз, сувда эрувчан кристалл моддалар. 200 та табиий аминокислоталар маълум. Лекин оқсиллар таркибида фақат 20 аминокислоталар ва уларнинг 2 та амиди учрайди. Қолганлари оқсиллар таркибига кирмайди. Аминокислоталарнинг D- ёки L-қаторга тегишлигини Н ва NH, гуруҳнинг карбон атомида қандай жойлашганлиги кўрсатади. Деярли барча табиий А L-каторига киради. D-қаторга мансуб аминокислоталар табиатда камдан-кам бўлиб, Микроорганизмлар таркибида топилган. Анинг L-шакли ўсимликлар томонидан яхши ўзлаштирилади ва у моддалар алмашинувининг барча жараёнларида қатнашади, лекин D-шакларини ўсимликлар ўзлаштира олмайди, баъзан улар моддалар алмашинуви жараёнларини тўхтатиб қўяди. Бу организмнинг ферментатив тизими аминокислоталарнинг L-қаторига мослашганлигдан дарак беради. Аминокислоталар организмда эркин ҳолда ва оқсиллар ёки бошқа бирикмалар таркибида учрайди. Оқсиллар синтези учун а-шаклли 20

A. – протеиноген A. (лизин, гистидин, аргинин, аспартат кислота, аспарагин, треонин, серин, глутамат кислота, глутамин, пролин, глицин, аланин, цистеин, изолейцин, лейцин, метионин, валин, тирозин, фенилаланин ва триптфан)дан фойдаланилади. Оқсиллар таркибида учрайдиган А. эса уларнинг ферментатив ўзгариши натижасида ҳосил бўлади. Айримлари одам ва ҳайвон организмидан синтезланмайди. Бу алмашинмайдиган аминокислоталардир. Одам организми учун 8 (триптофан, фенилаланин, метионин, лизин, валин, треонин, изолейцин ва лейцин) алмашинмайдиган аминокислота бор.

Кўплари тиббиётда, чорвачиликда, шунингдек, озиқ-овқат ва микробиология саноатида қўлланилади. Ҳозир улардан ўғит сифатида ҳам фойдаланилмоқда.